Zdjęcie nagłówkowe

Wyszukiwarka aktualności

Wyszukaj

Spółdzielnia w programie Dostępność Plus

dostepnosc_mini.png [9.86 KB]

 

 

MSM "Energetyka" podpisała Partnerstwo na rzecz dostępności i tym samym przystąpiła do rządowego programu Dostępność Plus, którego głównym celem jest dostosowanie otoczenia do wymogów osób o szczególnych potrzebach. Deklaracja w tej sprawie została podpisana przez członków Zarządu spółdzielni podczas uroczystości w Ministerstwie Rozwoju i Infrastruktury.

Przystąpienie do Partnerstwa to deklaracja prowadzenia działań w zgodzie z założeniami programu Dostępność Plus. Cele programu to swobodny dostęp do dóbr, usług oraz możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Działania podmiotów biorących udział w programie koncentrują się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.

12 września w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury - koordynatora projektu - miało miejsce uroczyste podpisanie deklaracji przystąpienia. Wśród sygnatariuszy znalazła się spółdzielnia MSM "Energetyka", którą reprezentowali członek Zarządu ds. ekonomicznych Leszek Kaczmarski oraz członek Zarządu ds. gospodarki zasobami mieszkaniowymi Grzegorz Engelbrecht. "Energetyka" jest jednym z 80 sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz Dostępności i jedną z dwóch spółdzielni mieszkaniowych w Polsce w tej grupie (tworzą ją firmy, fundacje, instytucje publiczne).

Program obejmuje osiem obszarów: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja. W wymiarze spółdzielni udział w programie to dostosowywanie architektury osiedli do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Uczestnicy deklarują bowiem poprawę dostępności bloków, mieszkań i otaczającej nas przestrzeni. Wszystkie nowe inwestycje budowlane będą spełniać warunki dostępności. Będą projektowane tak, aby każdy mógł z łatwością z nich korzystać. W przypadku istniejących nieruchomości, przy pracach modernizacyjnych będą uwzględniane elementy ułatwiające dostęp (na przykład montaż barierek, podjazdów, dźwigów, lekko otwierających się drzwi czy automatycznego oświetlenia).

Celem programu jest dokonanie przełomu w rozwoju cywilizacyjnym i jakości życia mieszkańców naszego kraju. Program dotyka sfer życia społecznego, które dotychczas nie były wystarczająco obecne w debacie publicznej, nie tworzyły spójnej całości. Swym zakresem obejmuje solidarność z najsłabszymi oraz zrozumienie i wyrównanie szans dla wszystkich osób o szczególnych potrzebach, a także ma się przyczynić do usuwania barier infrastrukturalnych i prawnych utrudniających życie np. seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. Do jego realizacji planowane jest wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach polityki spójności, budżetu państwa, budżetów samorządów oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przewiduje się, że w latach 2018-2025 kwota około 23 miliarda złotych zostanie przeznaczona na realizację celów określonych w programie.

Przystąpienie do programu przez MSM "Energetyka" podyktowane było dużymi potrzebami mieszkańców naszej Spółdzielni, w zakresie zapewnienia im udogodnień i uniknięcia zjawiska wykluczenia społecznego w związku z coraz większymi problemami z dostępem do ich własnych mieszkań. Dotyczy to w szczególności budynków czteropiętrowych (ok. 50 % zasobów mieszkaniowych spółdzielni) nie posiadających wind osobowych.

W ramach uczestnictwa w programie, Zarząd Spółdzielni podjął szereg działań na przestrzeni ostatnich 8 miesięcy takich jak: złożenie deklaracji Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju o gotowości Spółdzielni do podjęcia daleko idącej współpracy, zgłoszenie do Ministerstwa kandydatury MSM ,,Energetyka" do organu konsultacyjno-doradczego pn. Rada Dostępności, zgłoszenie Spółdzielni do przeprowadzenia ekspertyz w zakresie możliwości doposażenia budynków w windy. Ponadto, nawiązano kontakt z firmami producentami wind, z którymi Zarząd odbył spotkania w ramach omówienia ewentualnej współpracy. Zwrócono się także do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z prośbą o rozważenie wprowadzenia w Ustawie o dostępności zapisów, z których wynikałoby, że nadbudowa połączona z postawieniem nowych dźwigów osobowych może być dokonana wbrew zapisom Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Zaproponowano także wprowadzenie do w/w ustawy zapisów, z których wynikałoby, że osoby nie w pełni sprawne, mogą ubiegać się o uzyskanie na preferencyjnych warunkach kredytów (pożyczek), na konkretny cel związany z zamianą lub nabyciem nieruchomości w budynku posiadającym windę.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni wystąpił z pismem do Administracji Osiedli, o dokonanie inwentaryzacji budynków mieszkalnych pod kątem dostępności ich dla osób nie w pełni sprawnych oraz możliwości zastosowania rozwiązań technicznych, które ułatwiłyby dostęp do budynków. Z analizy danych przedłożonych przez poszczególne Administracje wynika:

Osiedle "Bernardyńska" - wszystkie 8 budynków wyposażonych w dźwigi - zapewniony jest swobodny dostęp do budynku z ciągów komunikacyjnych, jak również z poziomu wejścia do budynku na poziom parteru.

Osiedle "Idzikowskiego" - 1 budynek wyposażony w dźwig, zapewniony jest swobodny dostęp do budynku z ciągów komunikacyjnych, pozostałe 16 budynków bez wind = możliwość dostawienia szybu z dźwigiem osobowym w 9 budynkach (liczba klatek od 1 do 4). Brak możliwości połączenia komunikacyjnego klatek schodowych z poziomu dachu.

Osiedle "Sadyba" - 18 budynków posiadających dźwigi osobowe, zapewniony jest swobodny dostęp do budynku z ciągów komunikacyjnych, jak również z poziomu wejścia do budynku na poziom parteru. 68 budynków nie posiada wind - z czego w 8 budynkach brak jest możliwości technicznych dostawienia szybu z dźwigiem osobowym. W 60 budynkach można by przystosować do takiej inwestycji, ale wymagałoby to m.in. przebudowy wejścia do klatki schodowej, przebudowy sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, w niektórych budynkach sieci gazowych oraz ciepłowniczych. Dźwigi osobowe z dostępem wyłącznie do spoczników na półpiętrze.

Osiedle "Sielce" - 33 budynki wyposażone w dźwigi osobowe - z czego w 21 budynkach brak jest swobodnego dostępu do budynku z ciągów komunikacyjnych. W 3 budynkach planuje się wykonanie pochylni. Z kolei swobodny dostęp z poziomu wejścia do budynku na poziom parteru posiada 19 budynków w całości, 5 budynków jedynie w części (dwa wejścia) - brak swobodnego dostępu w 9 budynkach - są techniczne możliwości budowy podjazdu lub platformy schodowej. 9 budynków (liczba klatek od 1 do 4) na osiedlu nie posiada dźwigów osobowych - we wszystkich jest techniczna możliwość dostawienia szybu z dźwigiem osobowym - dostęp wyłącznie do spoczników na półpiętrze. Brak jest możliwości połączenia komunikacyjnego klatek schodowych z poziomu dachu.

Osiedle "Stegny Północ" - 25 budynków posiadających dźwigi osobowe, we wszystkich zapewniony jest swobodny dostęp do budynku z ciągów komunikacyjnych - z poziomu wejścia do budynku na poziom parteru swobodny dostęp jest zapewniony w 21 budynkach, w 4 budynkach jest możliwość montażu platformy schodowej.
16 budynków (liczba klatek od 5 do 10) nie posiada wind, we wszystkich jest możliwość techniczna ich dobudowy, z dostępem do spocznika na półpiętrze (w trzech budynkach jedna z klatek do pięter). Brak jest możliwości połączenia komunikacyjnego klatek schodowych z poziomu dachu.

Osiedle "Stegny Południe" - 46 budynków posiadających dźwigi osobowe, w 45 budynkach zapewniony jest swobodny dostęp do budynku z ciągów komunikacyjnych - z poziomu wejścia do budynku na poziom parteru swobodny dostęp jest zapewniony w 21 - w pozostałych, szerokość biegu schodowego uniemożliwia montaż platformy schodowej. 12 budynków (liczba klatek od 5 do 10) nie posiada wind, we wszystkich jest możliwość techniczna ich dobudowy, z dostępem do spocznika na półpiętrze oraz po przebudowie wejść do klatek schodowych.

Osiedle "Stegny Rożek" - 3 budynki posiadające dźwigi osobowe, w jednym zapewniony jest swobodny dostęp do budynku z ciągów komunikacyjnych, w dwóch pozostałych jest możliwość montażu podjazdu lub platformy schodowej - z kolei z poziomu wejścia do budynku na poziom parteru swobodny dostęp jest zapewniony w jednym budynku, w którym 3 klatki na 5 posiadają platformy schodowe. Dwa budynki nie posiadają swobodnego dostępu do parteru. 5 budynków (liczba klatek od 3 do 6) nie posiada wind, we wszystkich jest możliwość techniczna ich dobudowy, z dostępem do spocznika na półpiętrze. Brak jest możliwości połączenia komunikacyjnego klatek schodowych z poziomu dachu.

W skali całej Spółdzielni, na 260 budynków mieszkalnych, 134 budynki posiadają dźwigi osobowe. W pozostałych 126 budynkach, w aż 111 jest możliwość techniczna ich dobudowy, w większości po przebudowie wejścia do klatki schodowej, częściowo konieczna byłaby przebudowa sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych i ciepłowniczych. Prawie 99% dobudowanych wind byłaby z dostępem wyłącznie do spocznika na półpiętrze, więc osoba nie w pełni sprawna musiałaby pokonać własnymi siłami dystans jednego półpiętra aby dotrzeć do swojego mieszkania. Ewentualnie rozwiązaniem takiej sytuacji byłby montaż - na każdym półpiętrze, do którego dojeżdżałaby winda - platformy schodowej, o ile pozwalałyby na to warunki techniczne. Takie rozwiązanie byłoby również stosunkowo drogie. Prawie we wszystkich budynkach nie posiadających dźwigów, brak jest technicznej możliwości połączenia komunikacyjnego klatek schodowych z poziomu dachu.

Powyższe dane zostały przesłane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, z prośbą o udostępnienie wyników ekspertyzy wykonanej przez Ministerstwo - planowane wyniki ekspertyzy maj-czerwiec 2019 r. (do dnia sporządzenia informacji brak odpowiedzi z Ministerstwa).

Ponadto Zarząd zwrócił się do wszystkich Administracji z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagę na potrzeby osób niepełnosprawnych i osób starszych przy planowaniu polityki remontowej, w szczególności remontów czy budowy ciągów pieszo-jezdnych. Wskazano, że problem dostępności nie dotyczy wyłącznie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich czy o kulach, ale także osób niewidomych i słabo widzących, osób głuchoniemych i słabo słyszących, osób starszych, kobiet w ciąży, osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi czy osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci). Dlatego przy planowaniu remontów, już na etapie projektowania, następnie jego realizacji, należy zwrócić szczególną uwagę na dostosowanie rozwiązań i zastosowanych materiałów do potrzeb w/w osób. Chodzi m.in. o zastosowanie płyt chodnikowych "dotykowych" dla osób niewidomych i słabo widzących w miejscach niebezpiecznych (przy przejściach), o jak najmniejsze różnicowanie poziomów ciągu pieszego (o ile to możliwe, jak najmniej schodów), stosowanie materiałów antypoślizgowych czy kostki bezfazowej (łatwość poruszania się wózkiem) itp.

Temat ewentualnej budowy dźwigów w budynkach ich nieposiadających, a także ich finansowania, został przez Zarząd umieszczony w corocznym badaniu satysfakcji mieszkańców. Zapytano mieszkańców, czy w związku z ewentualnym brakiem dotacji państwowych na windy osobowe ich budowa w budynkach ich nieposiadających powinna być sfinansowana przez mieszkańców tych budynków czy mieszkańców całego osiedla. W większości (66% wskazań) mieszkańcy opowiedzieli się za finansowaniem budowy wind ze środków mieszkańców danego budynku, jedynie na Osiedlu Idzikowskiego mieszkańcy mieli odrębne zdanie, a w wynikach mieszkańców Stegny Rożek odnotowano równowagę. Z kolei na pytanie czy budowę wind osobowych można odłożyć na dalszy plan, bo są inne, pilniejsze potrzeby remontowe/modernizacyjne, nieco ponad połowa ankietowanych (54% wskazań) uznała, że można odłożyć budowę na dalszy plan. Aczkolwiek Mieszkańcy osiedli Bernardyńska i Stegny Rożek (aż 80%) uznali, że nie ma ważniejszych potrzeb remontowych niż budowa wind. Na pytanie czy mieszkańcy byliby w stanie w stanie zaakceptować wzrost czynszu za lokal mieszkalny o maksymalnie 150 zł miesięcznie w przypadku decyzji o budowie windy, tylko 17% ankietowanych odpowiedziało, że tak. I znowu, wzrost czynszu o 150 zł w przypadku decyzji o budowie windy są w stanie zaakceptować mieszkańcy osiedla Stegny Rożek (51% wskazań). Z kolei zdecydowana większość (61% wskazań) mieszkańców osiedla Idzikowskiego uznaje, że winda nie jest im potrzebna.

W kwestii ewentualnego finansowania budowy dźwigów zewnętrznych, Zarząd skierował również pismo wszystkich do Rad Osiedli, z pytaniem na jaki cel miałaby być przeznaczona nadwyżka bilansowa z roku 2018 wypracowana przez biuro Zarządu - wskazując, że jednym z celów mogło by być przeznaczenie środków na dofinansowanie programu pilotażowego montażu dźwigów osobowych w budynkach niskich. W odpowiedzi, 6 Rad Osiedli opowiedziało się ze przeznaczeniem środków na inny cel.

W 2019 roku zwrócono się z pismami do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP oraz Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów z prośbą o wsparcie inicjatyw podnoszonych przez Spółdzielnię i ewentualne przekazanie naszych uwag na spotkaniach, w których oba podmioty uczestniczą w sprawie dostępności.

W maju 2019 roku do Biura Zarządu MSM "Energetyka" przekazane zostało pismo dotyczące uruchomienia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju konkursu pod nazwą "uDOSTĘPniacze" skierowanego do uczniów szkół podstawowych. Informacje dotyczące konkursu przekazano zaprzyjaźnionym placówkom oświatowym mieszczącym się na terenach naszej Spółdzielni, jednocześnie zachęcając dyrekcje szkół do udziału w konkursie.

Ponadto, wystosowano kolejne pismo do Ministerstwa, w którym wskazano, że w ocenie członków naszej Spółdzielni, zwłaszcza seniorów, zainteresowanych najbardziej w/w programem, brak jest ze strony organów administracji publicznej, realnych działań, dotyczących możliwości uzyskania dofinansowania budowy dźwigów osobowych w budynkach, które ich nie posiadają, a także podejmowania działań legislacyjnych w tym kierunku. Przypomniano, iż przystąpienie do programu Dostępność Plus przez MSM "Energetyka" podyktowane było dużymi potrzebami mieszkańców naszej Spółdzielni, w zakresie zapewnienia im udogodnień i uniknięcia zjawiska wykluczenia społecznego, a także zwrócono się z prośbą, o ocenę dotychczasowych działań, zaproponowanych przez Spółdzielnię, i informację dotyczącą podejmowanych przez Ministerstwo działań legislacyjnych, które umożliwiłyby realizację naszych postulatów.

W 2020 roku Spółdzielnia kontynuuje działania w tym obszarze - m.in. wysłane zostały dwa pisma (Bank BGK i Ministerstwo) w sprawie wniosków dotyczących pożyczek.

Aktualnie kwestia programu Dostępność Plus i polityka senioralna podlegają Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej.

Poniżej przedstawiamy korespondencję, jaką Spółdzielnia prowadzi w przedmiotowej sprawie z różnymi podmiotami.

 1. 30.10.2018 r.
  Pismo Zarządu MSM "Energetyka" do Winda - Warszawa Sp. z o.o.
  dot.: ewentualnej współpracy przy rozbudowie infrastruktury dźwigowej na osiedlach MSM "Energetyka".

 2. 06.11.2018 r.
  Pismo Zarządu MSM "Energetyka" do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
  dot.: przystąpienia MSM "Energetyka" do programu "Dostępność Plus".


 3. 07.11.2018 r.
  Odpowiedź z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
  dot.: zaproszenia Sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz dostępności na spotkanie dotyczące rządowego Programu Dostępność Plus.

 4. 05.12.2018 r.
  Pismo Zarządu MSM "Energetyka" do Kierowników Administracji Osiedli
  dot.: przystąpienia MSM "Energetyka" do programu "Dostępność Plus".


 5. 05.12.2018 r.
  Pismo Zarządu MSM "Energetyka" do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
  dot.: przystąpienia MSM "Energetyka" do programu "Dostępność Plus".


 6. 07.12.2018 r.
  Pismo Zarządu MSM "Energetyka" do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
  dot.: przystąpienia MSM "Energetyka" do programu "Dostępność Plus".


 7. 07.12.2018 r.
  Pismo Zarządu MSM "Energetyka" do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
  dot.: przystąpienia MSM "Energetyka" do programu "Dostępność Plus".


 8. 15.02.2019 r.
  Odpowiedź z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do RDN_Urle 8.
  dot.: realizacji programu "Dostępność Plus"


 9. 18.12.2018 r.
  Odpowiedź z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na pisma z dn. 6.11.2018 i 7.12.2018.


 10. 21.01.2019 r.
  Odpowiedź z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
  dot. zapytania ws. ekspertyzy dźwigowej zamawianej przez MIiR.

 11. 30.01.2019 r.
  Pismo Zarządu MSM "Energetyka" do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
  dot.: programu "Dostępność Plus" - inwentaryzacja budynków Spółdzielni.


 12. 05.04.2019 r.
  Pismo Zarządu MSM "Energetyka" do Konsorcjum
  dot.: programu "Dostępność Plus" - ekspertyza.


 13. 08.04.2019 r.
  Pismo Zarządu MSM "Energetyka" do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
  dot.: propozycji zapisów Ustawy o dostępności w ramach programu "Dostępność Plus".


 14. 10.04.2019 r.
  Pismo Zarządu MSM "Energetyka" do PFRON
  dot.:dofinansowania zakupu i montażu platform oraz wind schodowych.


 15. 29.04.2019 r.
  Pismo Zarządu MSM "Energetyka" do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP
  dot.:działań w ramach programu "Dostępność Plus".


 16. 30.04.2019 r.
  Pismo Zarządu MSM "Energetyka" do Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów
  dot.: działań w ramach programu "Dostępność Plus".


 17. 08.05.2019 r.
  Odpowiedź z PFRON na pismo Zarządu MSM "Energetyka" z dn. 10.04.2019.


 18. 10.05.2019 r.
  Informacja e-mail z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
  dot.: konkursu "uDOSTĘPniacze" dla uczniów z klas 4-7 szkół podstawowych.


 19. 21.05.2019 r.
  Pismo Zarządu MSM "Energetyka" do Zespołu Szkół nr 59
  dot.:konkursu dla uczniów szkół podstawowych organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach rządowego programu "Dostępność Plus".


 20. 23.05.2019 r.
  Pismo Zarządu MSM "Energetyka" do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
  dot.: propozycji zapisów Ustawy o dostępności w ramach programu "Dostępność Plus".


 21. 24.05.2019 r.
  Odpowiedź z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na pismo Zarządu MSM "Energetyka" z dn. 08.04.2019
  dot.: propozycji wprowadzenia zmian w projekcie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (nowa nazwa).


 22. 24.07.2019 r.
  "Dostępność Plus" - lipiec 2019
  Mieszkanie seniora.


 23. 28.10.2019 r.
  Pismo Zarządu MSM "Energetyka" do Rady Domu-Nieruchomości
  dot.: programu "Dostępność Plus" - dobudowa wind zewnętrznych do budynków.

 24. 03.12.2019 r.
  Pismo Zarządu MSM "Energetyka" do Rad Osiedli
  dot.: programu "Dostępność Plus" - dobudowa wind zewnętrznych do budynków.

 25. Styczeń 2020 r.
  Sprawozdanie z realizacji rządowego programu "Dostępność Plus" 2018-2025
  według stanu na 31 grudnia 2019 r.


 26. 27.03.2020 r.
  Pismo Zarządu MSM "Energetyka" do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
  dot.: programu "Dostępność Plus" - składania wniosków.


 27. 08.06.2020 r.
  Pismo Zarządu MSM "Energetyka" do Banku Gospodarstwa Krajowego
  dot.: programu "Dostępność Plus" - składania wniosków.

00_6.jpg [180.75 KB]